Uppdaterad 2020-05-05

Denna sida syftar till att tydliggöra hur utvecklingen av COVID-19 är mellan ett antal olika länder. Diagrammen beräknas baserat på rådata som hämtas från John Hopkins Github repository och från Folhälsomyndigheten, vilka båda uppdateras dagligen.

I diagrammen fokuseras framförallt på dödstalen för de olika länderna, eftersom det är den tydligaste siffran på sjukdomens utbredning. Antalet bekräftade fall i ett land är inte lika jämförbart, eftersom provtagningsstrategier skiljer sig åt mycket mellan länder.


Antal avlidna i respektive land


I diagrammet nedan (Fig 1) visas antalet avlidna för en serie utvalda länder sedan början av februari. Notera att diagrammet visas i en logaritmisk skala på y-axeln. Med en logaritmisk skala kommer en tillväxt där ökningen i procent är konstant att åskådliggöras som en rät linje. Denna typ av diagram lämpliga för att åskådliggöra förlopp där det är den relativa förändringen som karaktäriserar tillväxten (såsom epidemisk ökning).

Stacks Image 46
thex Created with Sketch.

(Klicka på diagrammet för att förstora)Antal avlidna i respektive land i relation till antal invånare

I diagrammet nedan (Fig 2) visas istället antalet avlidna per million invånare för respektive land. Ett rimligt antagande är att det är detta mätetal som karaktäriserar trycket på sjukvård och samhälle i ett land. I diagrammet nedan är således lutningen på respektive linje ett mått på hur snabbt sjukdomsförloppet förändras i landet.

Stacks Image 51
thex Created with Sketch.

(Klicka på diagrammet för att förstora)Förändring av antal avlidna i respektive land

Diagrammet nedan (Fig 3) visar med hur många procent som antalet avlidna ökar med per dag för olika länder. Detta diagram är alltså ett mått på lutningen på de grafer som visas i Fig 2. För att undvika snabba fluktuationer i diagrammet visas varje linje som ett tredagars rullande medelvärde.

Stacks Image 55
thex Created with Sketch.

(Klicka på diagrammet för att förstora)Proxymått på sjukdomskännedom i respektive land

Slutligen visar nedanstående diagram (Fig 4) ett proxymått på hur kännedomen om Coronautbredningen är i respektive land. Ju lägre tal, desto bättre kännedom.

Talet beräknas som kvoten av antalet personer som avled under en viss dag och antal personer som bekräftades bli smittade av sjukdomen den dag som var 10 dagar tidigare. Detta bygger på antagandet att det i genomsnitt tar 10 dagar från det att en patient testas positiv för sjukdomen tills dess att patienten avlider, vilket flera rapporter har påvisat.

För ett land som har fullständig kunskap om hur många som insjuknar i någon form, så bör därmed värdet som visas i detta diagram vara i storleksordningen 2-3%, vilket är de rapporterade dödstalen för COVID-19. Ju mer ett lands värde avviker från detta intervall, desto mer okänd är den verkliga utbredningen av smittan i landet.

Notera att denna uppskattning är behäftad med stor osäkerhet, eftersom många faktorer kommer påverka detta mätetal (exempelvis nationella teststrategier, demografisk spridning av sjukdomen, etc.)

Stacks Image 59
thex Created with Sketch.

(Klicka på diagrammet för att förstora)

Informationen på denna sidan tillhandahålls i befintligt skick. Informationen är noggrant beräknad och kontrollerad, men inga garantier lämnas för dess korrekthet.

Covid-19 i siffror